konserwacja

Konserwacja suwnic

Firma Zetech proponuje wykonywanie konserwacji suwnic, wciągników i żurawi. Przeprowadzamy zarówno przeglądy wymagane przez obowiązujące przepisy, jak i doraźne konserwacje i naprawy układów mechanicznych, elektrycznych i urządzeń hydraulicznych. Zajmujemy się regeneracją przekładni, czy naprawą silników elektrycznych. Wszystkie prace są wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia UDT i TDT. Prowadzenie konserwacji sprzętu umożliwia nie tylko wypełnianie obowiązku nałożonego przez ustawodawcę, ale również pozwala na uniknięcie przestojów spowodowanych awariami oraz zwiększa bezpieczeństwo pracowników.

Znaczenie konserwacji suwnic dla bezpieczeństwa pracowników

Regularnie prowadzona konserwacja suwnic, wciągników, żurawi i wszystkich pozostałych urządzeń przeznaczonych do transportu bliskiego pozwala na zapewnienie większego bezpieczeństwa pracowników oraz utrzymanie dobrego stanu technicznego maszyn. Praca urządzeń transportu bliskiego jest często związana z przemieszczaniem ładunku o dużej masie lub, jak w przypadku przenośników taśmowych, z dużą prędkością. Awaria któregokolwiek z elementów urządzeń tego typu, np. zerwanie zawiesia, awaria hamulca szczękowego suwnicy lub uszkodzenie taśmy transportującej wiąże się z bezpośrednim niebezpieczeństwem przygniecenia lub uderzenia osoby znajdującej się w pobliżu. Skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne, powodując ciężki uszczerbek zdrowia. Regularne prace serwisowe pomagają w znacznym ograniczeniu ryzyka podobnych wypadków.

Wymagania w zakresie konserwacji suwnic

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie konserwacji suwnic prace tego rodzaju mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia UDT. Konserwacja suwnic wiąże się z wykonywaniem zaleceń producenta urządzenia i regularnym sprawdzaniem poprawności działania układów napędowych, hamulcowych oraz zamocowań i stanu cięgien. Czynności konserwacyjne suwnic obejmują również kontrolę zabezpieczeń, sygnalizacji, oświetlenia i elementów sterujących. Osoba zajmująca się pracami konserwacyjnymi suwnicy ma ponadto za zadanie na bieżąco usuwać zauważone usterki, a także zapisywać dane dotyczące realizowanych prac w prowadzonej dokumentacji. Dodatkowym obowiązkiem konserwatora suwnicy jest przeprowadzanie raz na rok przeglądu stanu konstrukcji nośnej urządzenia, toru, po którym się ona porusza oraz sprawdzenie działania instalacji przeciwporażeniowej. Konserwator suwnicy bierze też udział w badaniach okresowych i doraźnych prowadzonych przez inspektora UDT.

Konserwatorzy suwnic z uprawnieniami

Konserwatorzy suwnic z uprawnieniami potwierdzonymi przez UDT i TDT są jedynymi osobami, które mogą prowadzić czynności związane z pracami obsługowymi, naprawami bieżącymi i remontami suwnic, wciągników czy żurawi. Zaświadczenia kwalifikacyjne wystawiane przez UDT i TDT muszą również posiadać wszyscy ci, którzy wykonują prace związane ze spawaniem, obróbką plastyczną czy cieplną przy naprawach i modernizacjach suwnic, wciągników oraz żurawi. Uprawnienia są wydawane osobom, które zdały egzamin teoretyczny i praktyczny organizowany przez UDT i TDT oraz wymagają okresowego odnawiania.