OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY ZETECH

Oferta stanowi tajemnicę handlową i żadne jej elementy nie mogą być udostępniane stronom trzecim.

Niniejsza oferta nie stanowi wiążącej oferty, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.

Oferta zostanie zrealizowana zgodnie z Ogólnymi Zasadami i Warunkami Sprzedaży obowiązującymi w ZETECH.

Oferta ważna jest określony czas – przy zamówieniu po tym okresie lub wyczerpaniu zapasów, Sprzedający zastrzega prawo korekty cenowej i terminowej.

Oferta nie rezerwuje towaru.

Oferta została opracowana na podstawie otrzymanych od Kupującego danych. Oferta ma charakter porady, które są udzielane w dobrej wierze, zgodnie z najlepszym stanem wiedzy. Fakt ten nie zwalnia jednak Kupującego od dokonania we własnym zakresie oceny, czy kupowane produkty przydatne są do przewidywanego celu zastosowania.

Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich spraw związanych z realizacją umowy, zawartej na podstawie niniejszej oferty, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Oferenta.

Sprzedający oznacza firmę ZETECH.

Kupujący oznacza podmiot określony na fakturze jako kupujący lub dokumencie WZ, ofercie.

Umowa oznacza umowę sprzedaży towarów zawartą przez ZETECH ze stroną będącą odbiorcą dostarczanych na mocy Umowy sprzedaży towarów, która staje się wiążąca w momencie potwierdzenia zamówienia.

Zamówienie oznacza zamówienie na towary złożone przez Kupującego, a otrzymane przez Sprzedającego.

Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przejęcie przez Sprzedawcę.

Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie potwierdzenia jego przyjęcia Kupującemu.

Płatności należy regulować terminowo zgodnie z ustaleniami i zapisami na fakturze, która jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty zgodnie z art. 455 Kodeksu Cywilnego.

Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia towarów ponosi Kupujący ponieważ dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem Sprzedający przenosi prawo do rozporządzania nim jak właściciel.

Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu oraz do niezwłocznego powiadomienia dostawcy o wykrytych w trakcie tego badania niezgodności.

Sprzedający zwolniony jest z obowiązku dostarczenia towarów w pierwotnym terminie dostawy i może przesunąć termin dostawy, jeśli wystąpią zdarzenia pozostające poza kontrolą Sprzedającego (siła wyższa), uniemożliwiające mu wykonanie umowy.

Niezależnie od innych postanowień zawartych umów i załączników do nich, Sprzedający nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w skutek zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron. W szczególności, za siłę wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp. W przypadku wystąpienia okoliczności będącej siłą wyższą lub okoliczności stanowiących skutki jej wystąpienia lub działania, w tym gospodarcze, logistyczne, kadrowe, prawne, Zetech zachowuje prawo do zmiany lub odstąpienia od danego zamówienia/umowy kupna-sprzedaży, w tym w szczególności do zmiany terminu dostawy towarów. Termin dostawy może ulec przesunięciu z powodu okoliczności niezależnych od Zetech, a spowodowanych lub będących skutkiem zaistnienia siły wyższej, w tym skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID,-19), także opóźnień powstałych z tych przyczyn po stronie producentów lub dostawców Zetech, jeżeli miały wpływ na możliwości terminowej realizacji dostawy. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności i ich wpływu na możliwość zrealizowania dostawy, Sprzedający poinformuje Klienta o konieczności przesunięcia terminu dostawy niezwłocznie po powzięciu informacji na ten temat. W takim przypadku Klient nie ma prawa odstąpić od Umowy, a odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub nieterminowe wykonanie Umowy przez Zetech jest wyłączona.

Do czasu nie uregulowania płatności przedmiot oferty jest własnością firmy ZETECH.

Sprzedający ma prawo żądać zwrotu dostarczonego Kupującemu towaru, przed przejściem na Kupującego prawa własności, w przypadku naruszenia przez Kupującego któregokolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych Zasad i Warunków Sprzedaży. Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia towarów ponosi Kupujący ponieważ dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem Sprzedający przenosi prawo do rozporządzania nim jak właściciel.

Reklamacje będą rozpatrywane tylko, co do towarów w stanie takim jak zostały dostarczone, dodatkowo nieuszkodzonych i identyfikowanych.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze i utracone korzyści nabywcy wynikające ze złożonej i uwzględnionej reklamacji.